Szkolenia z prawa przetargów publicznych

person using laptop on white wooden table
Zamówienia Publiczne stanowią niezwykle istotny element finansów publicznych i obejmują bardzo zaawansowane rozwiązania dotyczące różnego rodzaju procedur wydatkowania środków publicznych, a do właściwego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych zobowiązane są przede wszystkim wszelkie podmioty sektora finansów publicznych, a także inne podmioty o podobnym charakterze lub kontrolowane w określony sposób przez różnego typu jednostki sektora finansów publicznych, jeśli nabywają jakiekolwiek dostawy, roboty budowlane lub też usługi.

Jest to niezwykle skomplikowana prawnie materia, dlatego też osoby zajmujące się opisywaną problematyką powinny nieustannie się szkolić i pozostawać na bieżąco z wszelkimi zmianami przepisów prawa w opisywanym zakresie. Warto wcześniej zapoznać się ze szczegółowymi zakresami merytorycznymi szkoleń oferowanych na rynku, tak by wybrać najodpowiedniejsze dla siebie.

Szkolenie przetargi publiczne powinno na samym początku poruszać aspekt podstawowych trybów udzielania zamówień z rozróżnieniem na przetargi ograniczone i przetargi nieograniczone. W następnej kolejności nastąpić winno omówienie trybów szczególnych w zamówieniach publicznych.

W tym przypadku mowa przede wszystkim o następujących formach działania: negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, dialog konkurencyjny, licytacja i aukcja elektroniczna, umowy ramowe i dynamiczny system zakupowy, partnerstwo innowacyjne, a na koniec zamówienia na usługi szczególne i usługi społeczne.

Uczestnicy powinni również zapoznać zapoznani z zasadami i trybem przygotowywania oferty. W tym kontekście omówione powinny zostać zasady określania zakresu oferty, terminu, miejsca oraz formy składania, spisy dokumentów niezbędnych do złożenia przez wykonawców celem dokonania przez podmiot udzielający zamówienia publicznego skompletowania właściwej dokumentacji, w tym główne i najczęściej występujące wady prawne dokumentów składanych przez wykonawców.

W końcu, uczestnicy powinni zapoznać się z procedurą sprawdzania zgodności oferty ze SWIZ.

Dodaj komentarz